Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА “БЕТАХАУС СОФИЯ” ООД

§ 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

(1) Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат условията, при които “бетахаус София” ООД предоставя
под наем работно пространство за споделено ползване, както и предоставянето на допълнителни услуги, свързани
с използването на споделеното работно пространство. По смисъла и за целите на тези Общи условия, “работно пространство за споделено ползване” означава отворено работно пространство, в което един или повече наематели (по- долу наричани „Клиенти”) могат да наемат единични или екипни работни места на дневна, седмична или месечна база.

(2) Работното пространство се намира на адрес ул. “Крум Попов” 56-58, 1421 София.
(3) Услугите се предлагат както на физически, така и на юридически лица.
(4) За целите на тези Общи условия “бетахаус София” ООД ще бъде назовавано накратко „betahaus”. § 2 ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

(1) betahaus предлага следните услуги: предоставяне под наем на работни места в пространство за споделено ползване, включително право за ползване на интернет (wifi); предоставянето под наем на зали за семинари и срещи (конферентни зали), пощенски адреси и кутии; предоставяне под наем на заключващи се шкафчета за ценни предмети. betahaus предлага, освен това, следните допълнителни услуги:

– организиране и провеждане на мероприятия
– отдаване под наем на техника за провеждане на събития (проектори, монитори, конферентни материали и др.) – кулинарни услуги и кетъринг
– посредничество при подбор на външни консултантски услуги (правни, финансови, счетоводни и др.)
– консултантски услуги за други компании и организации

(2) betahaus предлага своите услуги в пакети (по-долу „Пакети”), определени в зависимост от вида включени услуги и срока на ползването им. Освен в изрично предвидените в тези Общи условия случаи, betahaus предлага своите услуги единствено като част от посочените по-долу пакети и услугите не могат да бъдат предоставяни самостоятелно.

Към датата на настоящите Общи условия betahaus предлага следните Пакети:

1. ПОСЕТИТЕЛ
Включва правото на ползване на едно място (избор според моментното потребление) в споделеното работно пространство, както и право на неограничено ползване на безжичен интернет (wifi) за 1 календарен ден в рамките на официалното работно време на betahaus.

2. FLEX 5
Включва право на ползване, в рамките на официалното работно време на betahaus, на едно място (избор според моментното потребление) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на безжичен интернет (wifi); право за ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право за използване на конферентна зала в рамките на 2 часa и право на участие в месечни групови финансови, правни и счетоводни лекции/консултации. Пакетът е валиден за 5 дни в рамките на един календарен месец.

3. FLEX 10
Включва право на ползване, в рамките на официалното работно време на betahaus, на едно място (избор според моментното потребление) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на безжичен интернет (wifi); право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право за използване на конферентна зала в рамките на 2 часa и право на участие в месечни групови финансови, правни и счетоводни консултации. Пакетът е валиден за 10 дни в рамките на един календарен месец.

4. FLEX DESK
Включва право на ползване, в рамките на официалното работно време на betahaus, на работно място (избор според моментното потребление) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на безжичен интернет (wifi); право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право на пощенски адрес/кутия; право да за използване на конферентна зала в рамките на 2 часа и право на участие в месечни групови финансови, правни и счетоводни консултации. Пакетът е валиден за срок от 1 (един) месец.

5. FIX DESK

Включва право на ползване, в рамките на официалното работно време на betahaus, на едно фиксирано работно място (по избор на клиента при сключване на договора според свободните места към момента) в споделеното работно пространство; право на неограничено ползване на безжичен интернет (wifi); право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право за използване на пощенски адрес/кутия; право на използване на конферентна зала в рамките на 2 часа и право на участие в месечни групови финансови, правни и счетоводни консултации. Пакетът е валиден за срок 1 (един) месец.

6. TEAM DESK
Включва правото на ползване, в рамките на официалното работно време на betahaus, на фиксирано работно място (по избор на клиента при сключване на договора според моментното потребление) за екип от максимум 4 човека; право
на неограничено ползване на безжичен интернет (wifi); право на денонощен достъп; право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право на пощенски адрес/кутия; право на използване на конферентна зала в рамките на 2 часа и право на участие в месечни групови финансови, правни и счетоводни консултации. Пакетът е валиден за 1 месец.

7. TEAM ROOM
Включва ползването, в рамките на официалното работно време на betahaus, на самостоятелен работен офис за екип от максимум до 5 човека включително неограничено ползване на безжичен интернет (wifi); право на денонощен достъп; право на ограничено ползване на печатни и копирни услуги; право на използване на пощенски адрес/кутия, флипчарт и бяла дъска; право за използване на конферентна зала в рамките на 5 часа и право на участие в месечни групови финансови, правни и счетоводни консултации. Пакетът а валиден за 1 месец.

(3) Срещу допълнително заплащане към пакетите, описани в параграф (2) се предлагат следните допълнителни услуги съгласно наличните капацитети („Допълнителни услуги”):
• заключващи се шкафчета за ценни предмети
• предоставяне на пощенски адрес/ кутия

• денонощен достъп 24/7
• 5 часа конферентна зала
• печатни и копирни услуги (100 стр. черно-бяло 30 стр. цветно) • 30 бр. топли напитки (еспресо, капучино, чай, горещ шоколад)

Допълнителните услуги се предоставят на месечна база.

(4) Всяко едно работно място е оборудвано с: работна маса (бюро), стол, ток, осветление и безжичен интернет (wifi).

(5) Освен при наемането на работно място при условията на Пакет FIX, договорът дава право за използване само на работно място, което е свободно към момента, в който Клиентът го заема, но не дава право за използване на точно определено място за срока на договора.

(6) Правото на ограничено ползване на печатни и копирни услуги, включва право на отпечатване и/или копиране на до 100 черно-бели страници и на до 30 цветни страници. Отпечатването или копирането на допълнителни страници са заплаща съгласно цените, посочени в Тарифата под “Допълнителни услусги”.

(7) При предоставяне на Допълнителни услуги „Пощенски адрес/кутия” betahaus съхранява получена кореспонденция и пратки за срок до 1 (един) месец. betahaus има право да изпрати пратки и кореспонденция, които не са потърсени
от Клиента в посочения по-горе срок до адреса на Клиента, посочен в Заявката за място, като не носи отговорност за доставянето или състоянието на пратките.

§ 3 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП

(1) Клиентите на betahaus имат право на достъп до работното пространство в рамките на официалното работно време: понеделник – петък от 9:00 – 20:00 часа

(2) Клиенти, заплатили за допълнителния пакет “денонощен достъп 24/7” според §2(3) имат право на неограничен достъп до работното пространство посредством ключ / чип. В тези случаи клиентът се счита за информиран от екипа на betahaus относно осигуряването на достъп. В случаи на неправомерно използване на пространството извън условията, описани
в параграф (2) или небрежно отношение към системите за сигурност на обекта, Клиентът носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи или вреди.

(3) Клиентът е длъжен незабавно да уведоми betahaus при загуба на ключ / чип за денонощен достъп.

(4) При забавяне на дължими плащания от Клиента, betahaus има право да ограничи или забрани достъпа на Клиента до офис площите на betahaus.

§ 4 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

(1) Сключване на договор за използване на услугите (наричан по-долу „Договор за наем”), предлагани от betahaus става с подписването на формуляр „Заявка за място” („Заявката”) от Клиента или негов представител и потвърждение за приемане на заявката от страна на betahaus.

(2) Подписването на формуляр “Заявка за място”, в която са посочени избраният/ите от Клиента Пакет/и и Допълнителни

услуги се счита за отправяне от страна на Клиента на предложение до betahaus за сключване на договор за съответния Пакет при условията, посочени в настоящите Общи условия. Договорът за използване на услугите на betahaus се счита за сключен от датата на приемането от betahaus на валидно подписана от съответния Клиент Заявка (по-долу „Дата на договора”). Счита се, че betahaus е приел получената Заявка, в случай че betahaus изрично не е отказало приемането в срок от 1 (един) работен ден от получаването и.

(3) Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем и са публикувани и публично достъпни на уебсайта на betahaus, www.betahaus.bg. С подписването на Заявката, Клиентът декларира, че се е запознал с тях и ги приема изцяло. Преди или при подписване на Договор за наем клиентът има правото да изисква от betahaus да му бъдат предоставени настоящите Общи Условия на хартиен носител.

(4) Заявката може да бъде подписана на хартиен носител и предадена на betahaus на адреса, посочен в §1(2) по-горе или да бъде подписана и изпратена чрез уебсайта www.betahaus.bg, управляван от betahaus. Потвърждаването онлайн на „Заявка за място” от Клиент се счита за електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис. За подаването на Заявка по електронен път не се начисляват допълнителни такси.

(5) Клиентът се задължава при попълване на заявката да даде коректни и верни данни. Ако заявителят е юридическо лице, Заявката следва да бъде подписана от законен представител или надлежно упълномощено лице. В случай че Заявката е подписана от законен представител или пълномощник, Заявката се счита за валидно подписана само, ако е придружена с годно доказателство за представителната власт на подписващия. При настъпване на промени в данните относно Клиента, посочени в Заявката, Клиентът се задължава да уведоми betahaus незабавно за съответните промени.

(6) При получаване на подписана Заявка, betahaus има право да се откаже от сключване на договор, в случай че не може да осигури броя работни места, посочени в подписаната Заявка за периода, посочен в Заявката или, при условие че установи, че Заявката не е попълнена коректно или, че към нея не са приложени доказателства за представителната власт на подписващия. Betahaus може да упражни това право в рамките на един работен ден от получаване на подписаната Заявка.

(7) betahaus също така запазва правото си да се откаже от сключване на договор без да посочва конкретни причини за това.

(8) Клиентът има право при подписване на Заявката да посочи деня, в който да заеме наетите от него места („Начална дата на наема”). Началната дата на наема може да бъде не по-рано от един работен ден от датата на сключване на Договора за наем и не по-късно от 1 (едни) месец от датата на сключване на Договора за наем.

§5. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

(1) Цените на предлаганите от betahaus услуги са посочени в Тарифата за цените на продуктите и услугите, предлагани от betаhaus („Тарифата”). Тарифата е приложена като Приложение No1 към настоящите Общи условия и представлява неразделна част от същите.

(2) Всички цени, посочени в Тарифата са с включен данък върху добавената стойност и се отнасят само и единствено за посочените в Тарифата Пакети. Всички Допълнителни услуги, които не са изрично включени в съответния Пакет се заплащат допълнително.

(3) Цената за всички Пакети и Допълнителни услуги, за които е сключен договор с продължителност до 3 (три) месеца се заплаща в пълен размер в рамките на 5 (пет) работни дни от Датата на договора.

(4) Клиентът има право да заплаща дължимите суми в брой, чрез банков превод или чрез директен дебит. Всички банкови такси, дължими при плащане чрез банков превод или директен дебит са за сметка на Клиента.

(5) Срокът за заплащане на дължимата цена започва да тече от Датата на договора. В случаите когато, съгласно §5(3) по- горе, Клиентът е избрал да заплаща дължимата цена на месечни вноски, срокът за заплащане започва да тече от първо число на съответния месец. За целите на тези Общи условия за първо число от месеца по отношение на даден договор се счита числото на Началната дата на наема.

(6) При забава за плащане на дължимата цена в срока, посочен в §5(3) по-горе, Клиентът дължи лихва за забава върху просрочена сума за всеки просрочен ден. Лихвата за забава е в размер на законната лихва. Заплащането на лихва за забава не изключва правото на betahaus да търси обезщетение за реално претърпените вреди от забавеното плащане, в случай че същите надвишават размера на платената лихва за забава.

(7) betahaus предлага на своите клиенти следните отстъпки от цените за съответните пакети, посочени в Тарифата, представляващи Приложение No1 към тези Общи условия.

1. „Дългосрочна предплата”:

При предплащане на цената на Пакет за период по-дълъг от 3 месеца, клиентът има право да ползва следните отстъпки: при предплата за 3 месеца – [10%] от цената на предплатения пакет;
при предплата за 6 месеца – [15%] от цената на предплатения пакет;
при предплата за 12 месеца – [20%] от цената на предплатения пакет.

2. “Доведи приятел”: при успешно сключване на нов договор с препоръчан от активен член на betahaus клиент, препоръчителят получава 10% отстъпка за използваната от него тарифа и може да бъде използвана за следващия незаплатен период. Всяка една отстъпка за доведен нов клиент може да бъде използвана само веднъж. Натрупани отстъпки “Добави приятел” не могат да бъдат предавани на трети лица или комбинирани.

Betahaus си запазва правото да предлага допълнителни или индивидуални отстъпки на отделни клиенти или групи клиенти.

§6. ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

(1) При сключване на договор, за който и да е Пакет, Клиентът заплаща в сроковете по §5(3) по-горе, депозит в размер, определен както следва:
– за договори за Пакет TEAM ROOM – депозит в размер на 1 (един) месечен наем, независимо от срока на договора. Депозитът служи за обезпечаване на задълженията на Клиента за заплащане на всички дължими суми по сключения договор, включително, но не само, задължения за заплащане на наемна цена, цена за ползване на допълнителни услуги, задължения за обезщетяване или възстановяване на вреди, причинени от Клиента.

– за допълнителen пакет “денонощен достъп 24/7” – депозит в размер на 30 лв за всеки ключ / чип.

(2) Депозитът по §6(1) се възстановява от betahaus в срок от 5 (пет) работни дни от освобождаването от Клиента на заеманото от него работно място. Преди възстановяване на депозита betahaus има право да удържи всички, дължими от Клиента суми. Удържането на суми от депозита не освобождава Клиента от отговорността да заплати пълния размер на дължимите суми, в случай че същият надхвърля размера на депозита.

§7. ПРЕКРАТЯВНЕ НА ДОГОВОРА

(1) Договорите за всеки един от Пакетите, предлагани от betahaus са срочни и се прекратяват с изтичането на срока, за който са сключени.

(2) При Договор за наем със срок до три месеца, Клиентът има право едностранно да го прекрати преди изтичане на срока с отправяне на едномесечно писмено предизвестие. Договор за наем, сключен за срок по-дълъг от 3 месеца, както и договор за пакет TEAM ROOM може да бъде предсрочно прекратени едностранно от Клиента с отправяне на двумесечно писмено предизвестие.

(3) Предизвестието за прекратяване на договор се счита за валидно ако е подписано лично от Клиента или от надлежно упълномощен негов представител. Предизвестието за прекратяване може да бъде подписано на хартиен носител и връчено на адреса на управление на betahaus.

(4) Двете страни имат право по всяко време да прекратят договорните си отношения по взаимно съгласие без посочване на причините за прекратяване.

(5) Betahaus има правото да прекрати и/или развали едностранно всеки Договор за наем, в случай че Клиента е нарушил условия на съответния договор и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от betahaus срок. betahaus има право да развали всеки договор без предизвестие, с незабавно действие, в случай че Kлиентът: (а) е забавил плащане на каквито и да е суми, дължими към betahaus по тези Общи условия с повече от 5 (пет) работни дни; (б) не е предоставил дължимия депозит по §5(3) или (в) е в нарушение на §11(2) по-долу.

§8 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(1) Betahaus обработва и съхранява лични данни за своите клиенти в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимите подзаконови нормативни актове.

(2) Със сключването на Договора за наем с betahaus всеки Клиент се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор с betahaus. Клиентът дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури.

§9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

(1) При сключване на договор за Пакети FIX, TEAM DESK и TEAM ROOM, Клиентът има право да внася свои собствени мебели, предмети, техника и периферия с предварително съгласие на betahaus. При всички останали Пакети, Клиентът няма право да внася собствени мебели и оборудване (с изключение на преоносими персонални компютри) в споделеното работно пространство.

(2) При провеждане на вечерни мероприятия извън официалното работно време на betahaus, Клиентът се задължава да предостави заетото от него работно пространство, при поискване от страна на betahaus, отправено не по-късно от 2 работни дни преди датата на мероприятието.

(3) Клиентът няма право да преотдава наетото от него място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения по сключения с betahaus договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на betahaus.

(4) Клиентът няма право да извършва промени в споделените работните места, освен с предварително писмено съгласие на betahaus и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички разходи, свързани с извършването на промени са за сметка на Клиента. Betahaus има право да постави като условие за извършване на промени в работното пространство да изиска от Клиента да предостави депозит за покриване на разходи за възстановяване на работното место в първоначалния му вид, в случай че това се налага.

(5) Клиентът е длъжен след/ при изтичане на договрните отношения да предаде наетото от него работно пространство в първоначалния му вид, освен в случаите когато betahaus е дала изрично писмено съгласие за друго. Клиентът
няма право на обезщетение за извършени подобрения или промени, дори в случаите, когато betahaus не изисква възстановяване на първоначалния вид на работното пространство.

(6) Betahaus запазва правото си да извършва всякакъв вид строителни и конструктивни промени, необходими за поддържане и разширяване на сградата или на конкретно роботно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности, в разумен срок, съобразен с Клиента. При възникване на такива обстоятелства Клиентът се задължава, при необходимост, да предостави наетото от него работно пространство. Betahaus се задължава да предприеме всички мерки за невъзпрепядстваното ползване на заплатените от Клиента услуги. Всички възникнали разходи за клиента в следствие от такъв вид реконструкции и ремонтни работи ще се поемат от него (разходи за подмяна, забавяне или загуба). Установените цени не подлежат на промяна. Betahaus не дължи обезщетение за вреди, освен ако правото за използване на работното пространство е възпрепятствано за необосновано дълъг период или ползването на работното место стане невъзможно.

(7) betahaus предлага на клиентите си на разположение техника (телефонни апарати, монитори, проектори) и други мебели в напълно изправно състояние. Устройствата са редовно тествани за изправността им, тяхната функционалност се поддържа редовно и тяхното ползване от страна на клиента трябва да бъде съобразено със съответното им предназначение. Всяка неправомерна употреба е забранена. Повреди, възникнали в следствие от неправомерна употреба са за сметка на клиента.

§10 ПОВЕДЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ В ИНТЕРНЕТ

(1) Клиентът се задължава да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани с разпространението на информация. Клиентът е изцяло отговорен за своите действия, включително в случаите когато използва достъп до интернет, чрез мрежата на betahaus.

(2) Клиентът е длъжен да се съобразява със законови ограничения при пренос, съхранение, обработване и представяне и/ или предоставяне на информация. Клиентът е длъжен да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани със защита на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост. Копирането, разпространението или свалянето на защитени с авторски права музика и/или филми и/или други обекти, защитени с авторско без съответен лиценз е забранено. В случай на нарушение по §10(2), което довело до настъпването на вреди за betahaus, Клиентът е длъжен да обезщети betahaus за всички причинени вреди, включително, но не само всички правни и други разноски, претърпени от betahaus във връзка със защитената на нейните права и законни интереси.

§11 ОТГОВОРНОСТ НА BETAHAUS

(1) Клиентът има право и се задължава да инспектира работните места при заемането им. С подписването на Заявка за място, Клиентът декларира че е наясно, че работните места, с изключение на работните места, които се предоставят при Пакет TEAM ROOM, се намират в общо отворено помещение/офис и не подлежат на разделяне или отделяне. Клиентът има право да направи възражение за състоянието на заеманото работно място/работни места при заемането им. В случай че betahaus не е получил възражение относно работно място от Клиента в рамките на Началната дата на наема се счита, че Клиентът е приел работно място в добро състояние и без забележки. Клиентът носи изцяло отговорност за неговото състояние през целия срок на Договора за наем.

(2) betahaus не носи отговорност за вреди, претърпени от Клиент в рамките на сключен Договор за наем, освен в случаите когато тези вреди са резултат от груба небрежност или умисъл от страна на betahaus, неин представител или служител. Във всички случаи, отговорността на betahaus е ограничена само до вреди, които са пряка и непосредствено причина от деяния, за които betahaus отговаря, и които вреди са могли да бъдат предвидени при сключването на Договора за наем. Betahaus не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени вреди.

(3) Betahaus не носи отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост на трети лица, които са резултат от действия на Клиент, както и в случаите на разпорстранение на лични данни и/или поверителна информация от страна на Клиент. Клиентът е отговорен за всички нарушения, свързани със защита на конкуренцията, авторско право, търговски марки, лични данни, търговски тайни и други, свързани с извършваната от него дейност при използването на работното пространство, предоставено от betahaus.

(4) В случай на нарушение от страна на Клиент, за което е ангажирана отговорността на betahaus, Клиентът се задължава да обезщети betahaus за всички вреди, претърпени от betahaus в тази връзка. Клиентът са задължава да възстанови всички направени от betahaus разходи включително, платени обезщетения и глоби, адвокатски разноски, държавни такси и всички, други разходи, възникнали при защита на правата и законните интереси на betahaus.

(5) betahaus не носи отговорност за съдържанието или състоянието на пратките, доставяни на Клиенти на адреса на beta- haus.

§ 12 НАПУСКАНЕ НА КЛИЕНТ

(1) Клиентът се задължава да използва добросъвестно и да се отнася с дължимата грижа към предоставените му от betahaus вещи, както и да ги върне обратно във вида, в който ги е получил, след напускане на работното пространство. В случай на повреда, загуба или липса на някой от поверените му предмети, клиентът се задължава да възстанови липсващите вещи, или да възстанови в предишния им вид повредените вещи.

(2) При прекратяване на договора и освобождаване на заетото работно пространство, Клиентът е длъжен да предаде на betahaus всички ключове / чипове за достъп до работното пространство, включително всички копия, които е направил
за себе си. Ако клиентът не изпълни това свое задължение или закъснее с определения му срок за изпълнение, betahaus има право да обяви мястото му за свободно и да отстрани вещите му. Изоставени обекти ще се съхраняват от betahaus за сметка на клиента, ако те не са премахнати, след отправено предупреждение.

(3) Ако клиентът не освободи работното пространство навреме, е длъжен да заплати на betahaus обезщетение за срока на забавяне в размер на [25 лева] за всеки ден на забава.

§13 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) betahaus има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. betahaus се задължава да уведомява своевременно Клиента за направените промени. В случай че Клиентът не изрази изрично писмено несъгласие с направените промени в рамките на 14 дни от уведомяването по предходното изречение, се счита, че Клиентът е приел съответните промени в Общи условия.

(2) Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от Клиент на betahaus по силата или във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за наем се връчват на адреса на споделеното работно пространство. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от betahaus на Клиент се считат за валидно връчени, ако са (а) предоставени лично или (б) изпратени до адреса на кореспонденция на Клиента, посочен в подписаната Заявка за място. Уведомленията по §9(2) или §9(6) се считат за валидно връчени с обявяването им на сайта на betahaus и/или залепването им на таблото за съобщения в споделеното работно пространство.

(3) Договорите, сключени при условията на настоящите Общи условия са подчинени на българското право. За неуредени в договора условия се прилагат разпоредбите в действащото българско законодателство.

(4) Всички спорове между страните ще се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност, страните се съгласяват споровете, възникнали по повод на този договор, да бъдат разглеждани пред компетентните български съдилища.

(5) В случай че отделни клаузи или части настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия и сключения договор с Клиент. В такива случаи двете страни
се задължават на мястото на невалидните разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок и законосъобразни нови, близки до интересите на двете страни.

Юли 2015 г.